poniedziałek, 11 stycznia 2016

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

W dniu wczorajszym w całym kraju odbył się Finał akcji charytatywnej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Sama akcja co roku budzi wiele kontrowersji. Początek stycznia to czas wynajdywania plusów i minusów całej akcji.

Ja osobiście uważam, że cała akcja ma szlachetny cel i niesie ze sobą wiele dobrego. Myślę, że mało kto wie co robi WOŚP. Najczęściej mówi się o zakupie sprzętu specjalistycznego do szpitali i domów opieki. Jednak Fundacja ta robi o wiele więcej. Aby nie rzucać słów bez pokrycia w faktach sięgnęłam do statusu samej fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, o której mowa w § 8-w zakresie celu Fundacji,
2) wspieranie darami rzeczowymi–aparatami lub urządzeniami ratującymi życie innych placówek i instytucji niż określone w pkt.1
3) zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których mowa w pkt.1,
4) prowadzenie programów medycznych obejmujących teren całej Polski oraz baz
danych związanych z tymi programami,
5) analizowanie i syntezowanie danych otrzymywanych w ramach prowadzonych baz programowych i prezentowanie tych ogólnopolskich wyników na zjazdach naukowych w Polsce i za granicą,
6) udzielanie pomocy społecznej w zakresie ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia w formie rzeczowej, finansowej lub świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych, a także w formie pomocy organizacyjnej osobom, których przypadki maja charakter szczególny, według zasad obowiązujących w Fundacji uwzględniających rodzaj schorzenia, sytuację rodzinną i majątkową. Udzielanie pomocy społecznej obejmuje również osoby będące ofiarami wypadków komunikacyjnych.
7) podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczanie zjawisk patologii społecznych, w tym w szczególności narkomanii, alkoholizmu i przemocy,
8) prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków komunikacyjnych i innych nagłych zdarzeń noszących znamiona kataklizmu,
9) prowadzenie placówek szkolnych działających w systemie oświaty w zakresie edukacji medycznej i ratownictwa medycznego,
10) przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie tego celu,
11) skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych,
12) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowym i, zakładami opiekizdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
13) upowszechnianie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
14) wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia,
15) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działaniaJak widać działalność fundacji to nie tylko zakup sprzętu, ale także wiele działań mających na celu wsparcie służby zdrowia, a także edukacji o zdrowiu - w tym nauka pierwszej pomocy.

Osobiście z działalnością WOŚP'u miałam okazję spotkać się, gdy każda z moich córek miała robione przesiewowe badanie słuchu. Średnia leżała na oddziale Intensywnej Terapii Noworodka i tam korzystała z inkubatora z serduszkiem, a także z aparatu usg z serduszkiem (było to 5 lat temu). W czasie studiów pamiętam na zajęciach mamę pacjenta, która opowiadała, że rozpoznaniu u dziecka cukrzycy t. I napisała do WOŚPu prośbę o pomoc i otrzymała pompę insulinową dla dziecka. Wymieniać można dalej... jedno jest pewne - WOŚP robi wielką robotę i chwała im za to. Szkoda tylko, że musi to robić, że nasze władze nie potrafią sami zorganizować tak wielkich zmian w służbie zdrowia. 

Wczoraj moje córki występowały w czasie Finału w naszym mieście. Wsparłyśmy także akcję pieniążkami wrzuconymi do puszki. Bibliografia:
1. http://s2.wosp.org.pl/uploaded/files/files/statutWOSP.pdf